Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 november 2020

D66, VVD en Combinatie keuren begroting af

D66, VVD en Combinatie keuren begroting af.

In de raadsvergadering van 5 november jl. is de begroting 2021 en de meerjarenbegroting tot 2024 besproken. Beiden zijn conform verplichting tijdig goedgekeurd. Graag geven wij: VVD, D66 en Combinatie vanuit de oppositie, de inwoners van Nuenen uitleg waarom wij tegen de begroting hebben gestemd.

D66, VVD en Combinatie vinden het belangrijk dat de gemeenteraad de ontwikkeling van de financiën van de gemeente goed kan controleren. Het Ministerie van Financiën én de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geven daartoe een leidraad en bevelen aan standaard een zogenaamde trendanalyse bij de begroting te voegen. Met een dergelijke analyse, op basis van scenario’s en de daarbij behorende kengetallen, kan de raad de stand en de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente beoordelen en indien nodig tijdig bijsturen. Het is een hulpmiddel voor het maken van keuzes.

Combinatie, D66 en VVD hebben het maken van een dergelijke analyse op willen dragen aan het college. We staan namelijk aan de vooravond van enorme financiële investeringen, bijvoorbeeld voor het Klooster en Sporthal de Hongerman. De berekening van de dekking hiervoor vinden wij onbetrouwbaar en niet valide.

Het college is niet bereid, welk systeem dan ook in te voeren, zodat de raad beter kan sturen en bewaken, wat bij uitstek de taak van de gemeenteraad is.

De manier waarop nu begroot wordt vinden wij risicovol en onverstandig. Opbrengsten uit grond zijn absoluut niet zeker, met name door de risico’s bij woningbouw Nuenen West en het industrieterrein op Eeneind West.

De kosten van WMO en jeugdzorg stijgen. De bewoners van de woonwagenlocaties weten nog steeds niet waar zij aan toe zijn en de gemeenteraad heeft geen overzicht over de kosten. Dit is geen solide basis voor een begroting en is gevaarlijk voor de financiële positie van Nuenen.

In de gemeenteraadsvergadering vulde elk van de drie partijen elkaar aan in de onderbouwing en roep om heroverweging van geplande investeringen. De huidige hoge schuldenlast versus risicovolle dekking uit grondexploitatie vinden wij onaanvaardbaar risicovol. Wij willen dat er structurele maatregelen getroffen worden om zo minder afhankelijk van grondexploitatie te zijn.

Een bewijs voor onze behoefte aan duidelijkheid over wat de toekomst Nuenen biedt was de opmerking van de wethouder naar aanleiding van de enorm gestegen kosten voor afval: “Deze bittere pil moeten huishoudens nu maar in één keer slikken, die kosten gaan nog veel meer stijgen”. Voor ons nieuwe informatie en een reden temeer om aan te dringen op een trendanalyse.

Verbazing was er vanuit ons over de houding van de coalitie die meer weg had van verkiezingsretoriek dan de risico’s in de begroting voor nu en de toekomst onder ogen te willen zien. Wij houden ons hart vast en zullen in het belang van Nuenen ons kritische geluid blijven laten horen.

 

Bertje van Stiphout (D66)

Judith Tesser (VVD)

Monique Donkers (Combinatie)